Hệ phương trình đối xứng

Nguyễn Khánh Linh

Giải hệ phương trình đối xứng loại 1

1 , \(\left\{{}\begin{matrix}x^3+xy+y^3=3\\2x+xy+2y=-3\end{matrix}\right.\)

2 , \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+2xy=2\\x^3+y^3=8\end{matrix}\right.\)

3 , \(\left\{{}\begin{matrix}x^3-y^3=7\\xy\left(x-y\right)=2\end{matrix}\right.\)

4 \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+2xy=5\\x^2+y^2+xy=7\end{matrix}\right.\)

giúp mình với mình đang cần gấp

Vũ Trung Đức
Vũ Trung Đức 22 tháng 7 2020 lúc 20:58
https://i.imgur.com/Cc0M1NM.jpg
Bình luận (0)
Vũ Trung Đức
Vũ Trung Đức 22 tháng 7 2020 lúc 20:57
https://i.imgur.com/s6RzLH6.jpg
Bình luận (0)
Vũ Trung Đức
Vũ Trung Đức 22 tháng 7 2020 lúc 20:57
https://i.imgur.com/0lQ1nJV.png
Bình luận (0)
Vũ Trung Đức
Vũ Trung Đức 22 tháng 7 2020 lúc 20:56
https://i.imgur.com/ePPkgoo.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN