Thắng Nguyễn
30 tháng 3 2017 lúc 17:15

\(\frac{q+1}{9}+\frac{q+2}{8}-\frac{q+3}{7}-\frac{q+4}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{q+1}{9}+1+\frac{q+2}{8}+1-\left(\frac{q+3}{7}+1\right)-\left(\frac{q+4}{6}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{q+1}{9}+\frac{9}{9}+\frac{q+2}{8}+\frac{8}{8}-\left(\frac{q+3}{7}+\frac{7}{7}\right)-\left(\frac{q+4}{6}+\frac{6}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{q+10}{9}+\frac{q+10}{8}-\frac{q+10}{7}-\frac{q+10}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(q+10\right)\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{8}-\frac{1}{7}-\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow q+10=0\). Do \(\frac{1}{9}+\frac{1}{8}-\frac{1}{7}-\frac{1}{6}\ne0\)

\(\Leftrightarrow q=-10\)

bạn ra 10 là sai rồi nhé !

Bình luận (0)
Vũ Như Mai
30 tháng 3 2017 lúc 16:44

"00" ? Thế cứ cho là 0 nhé.

Quy đồng bỏ mẫu, mẫu chung là: 504

\(\Leftrightarrow56\left(q+1\right)+63\left(q+2\right)-72\left(q+3\right)-84\left(q+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow56q+56+63q+126-72q-216-84q-336=0\)

\(\Leftrightarrow-37q=0-56-126+216+336\)

\(\Leftrightarrow-37q=370\)

\(\Leftrightarrow q=-10\)

Bình luận (0)
Huy
30 tháng 3 2017 lúc 17:09

cách này thì mình biết rồi, bạn còn cách nào nhanh hơn ko

Bình luận (0)
Huy
30 tháng 3 2017 lúc 17:11

mà bạn làm sai rồi kìa q=10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN