Bài 4: Bài toán và thuật toán

Lê Thị Thu Hà

xác định bài toán và xây dựng thuật toán

1. tìm ước chung lớn nhất của hai số a, b

2. tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương a,b

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 12 2019 lúc 10:51

1

*Xác định bài toán

-input: a,b

-output: ucln(a,b);

*Xây dựng thuật toán

-Bước 1: nhập a,b

-Bước 2: nếu a>b thì a:=a-b

-Bước 3: ngược lại thì b:=b-a

-Bước 4: Nếu a<>b thì quay lại bước 2

-Bước 5: ucln:=a;

-Bước 6: Xuất ucln

-Bước 7: Kết thúc

2:

*Xác định bài toán

-input: a,b

-output: bcnn(a,b);

*Xây dựng thuật toán

-Bước 1: nhập a,b

-Bước 2: nếu a>b thì a:=a-b

-Bước 3: ngược lại thì b:=b-a

-Bước 4: Nếu a<>b thì quay lại bước 2

-Bước 5: ucln:=a;

-Bước 6: bcnn:=(a*b)/ucln;

-Bước 7: xuất bcnn

-Bước 8: Kết thúc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN