Chương 1. Nguyên tử

Tun Duong

hòa tan 7,2g một kim loại M thuộc IIA vào H2O thu được 2,24l khí H2 và 200ml dung dịch A. xác định kim loại M, tính nồng độ phần trăm axit đã dùng

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 12 2019 lúc 15:58

nH2=0,1

M+2H2O\(\rightarrow\)M(OH)2+H2

nM=nH2=0,1

Ta có M=\(\frac{7,2}{0,1}\)=72

Thuộc nhóm IIA, M=72

\(\rightarrow\)Không có kim loại nào thỏa mãn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN