Chương 1. Nguyên tử

Tun Duong

hòa tan 7,2g một kim loại M thuộc IIA vào 200g dung dịch HCL thu được 6,72l khí H2. xác định kim loại M, tính nồng độ phần trăm axit đã dùng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 20 tháng 12 2019 lúc 23:27
https://i.imgur.com/YuitJME.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN