Chương 1. Nguyên tử

Tun Duong

hòa tan 7,2g một kim loại M thuộc IIA vào 200g dung dịch HCL thu được 6,72l khí H2. xác định kim loại M

Karik-Linh
20 tháng 12 2019 lúc 23:10
https://i.imgur.com/aySVvc9.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN