Bài 16: Hợp chất của cacbon

nguyễn ngọc thúy vi

Sục 11,2 lít CO2 (đktc) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi kết thúc phản ứng, thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 12 2019 lúc 18:24

Ta có: nCO2=\(\frac{11,2}{22,4}\)=0,5 mol

nBa(OH)2=0,35 mol

\(\rightarrow\) \(\frac{nCO2}{nBa\left(OH\right)2}\)>1 nên tạo ra muối Ba(HCO3)2 và BaCO3

Phản ứng:

Ba(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) BaCO3 + H2O

0,35________0,35___0,35

BaCO3 + CO2 + H2O \(\rightarrow\)Ba(HCO3)2

0,15____0,15__________0,15

Sau phản ứng : nBaCO3 thu được=0,35-0,15=0,2 mol

\(\rightarrow\)\(\text{m=mBaCO3=0,2.197=39,4 gam}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN