Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nito, photpho và các hợp chất của chúng

nguyễn ngọc thúy vi

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

NH3 \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) NO \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) NO2 \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) HNO3 \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) Cu(NO3)2 \(\underrightarrow{\left(5\right)}\) Cu(OH)2 \(\underrightarrow{\left(6\right)}\) CuO

Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 18 tháng 12 2019 lúc 8:16

\(4NH_3+5O_2-t^0-_{xt}>6H_2O+4NO\)

\(2NO+O_2->2NO_2\)

\(3NO_2+H_2O->2HNO_3+NO\)

\(Cu\left(OH\right)_2+2HNO_3->Cu\left(NO_3\right)_2+2H_2O\)

\(Cu\left(NO_3\right)_2+2NaOH->Cu\left(OH\right)_2+2NaNO_3\)

\(Cu\left(OH\right)_2-t^o>CuO+H_2O\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN