Bài 9: Axit nitric à muối nitrat

nguyễn ngọc thúy vi

Cho 1,86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 560 ml lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Tính khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch.

Luân Trần
Luân Trần 15 tháng 12 2019 lúc 12:15

\(n_{N_2O}=0,025\) mol

Bảo toàn Nitơ:

\(n_{NO_3^-}=8n_{N_2O}=0,2\) mol

\(m_{NO_3^-}=0,2.62=12,4\) g

\(m_{muoi}=m_{NO_3^-}+m_{hhkl}=1,86+12,4=14,26\) g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 12 2019 lúc 18:27

Cách 2 nha :

Gọi số mol Al là x; Mg là y

\(\rightarrow\) 27x+24y=1,86 gam(1)

Ta có: nN2O=\(\frac{0,56}{22,4}\)=0,025 mol

Bảo toàn e:

3nAl +2nMg=8nN2O

\(\rightarrow\) 3x+2y=0,025.8(2)

Từ (1) và (2)

\(\left\{{}\begin{matrix}\text{27x+24y=1,86}\\\text{3x+2y=0,025.8}\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{x=0,06}\\\text{y=0,01 }\end{matrix}\right.\)

Muối tạo ra là Al(NO3)3 0,06 mol và Mg(NO3)2 0,01 mol

\(\rightarrow\)m muối=14,26 gam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN