Bài 1. Menđen và Di truyền học

Thùy Quy

Cho ví dụ về Giống ( hay dòng) thuần chủng.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN