Pham Trong Bach

Một hộp đựng 15 quả cầu trong đó có 6 quả màu đỏ, 5 quả màu xanh, 4 quả màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu trong 15 quả cầu đó. Tính xác suất để 6 quả lấy được có đủ ba màu.

A .   757 5005

B .   4248 5005

C .   607 715

D .   850 1001

Cao Minh Tâm
16 tháng 7 2017 lúc 8:24

Chọn D

Gọi  Ω  là không gian mẫu, ta có n( Ω ) = C 15 6 = 5005.

Gọi A là biến cố: “6 quả lấy được có đủ ba màu”

A ¯ : “6 quả lấy được không có đủ ba màu”.

TH1: 6 quả lấy được chỉ một màu đỏ có  C 6 6 = 1cách.

TH2: 6 quả lấy được có hai màu

+ 6 quả lấy được có hai màu đỏ và xanh: có  cách.

+ 6 quả lấy được có hai màu đỏ và vàng: có  cách.

+ 6 quả lấy được có hai màu đỏ và xanh: có  cách.

Vậy 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một chiếc hộp chứa 6 quả cầu màu xanh và 4 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ chiếc hộp ra 5 quả cầu. Tính xác suất để trong 5 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ. 

A. 5 14

B. 10 21

C. 5 21

D. 3 7

Pham Trong Bach

Từ một hộp chứa 12 quả cầu, trong đó có 8 quả màu đỏ, 3 quả màu xanh và 1 quả màu vàng, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả cầu có đúng hai màu bằng :

A.  23 44

B.  21 44

C.  139 220

D.  81 220

Pham Trong Bach

Cho một túi đựng 5 quả cầu màu đỏ, 7 quả cầu màu xanh . Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu trong túi đó . Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu đỏ là:

A.  C 5 3 C 12 3

B. C 12 3 C 5 3

C. A 5 3 A 12 3

D. A 12 3 A 5 3

Pham Trong Bach

Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 7 quả cầu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, hộp thứ hai chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên từ một hộp 1 quả cầu. Xác suất sao cho hai quả lấy ra cùng màu đỏ.

A .   7 20

B .   3 20

C .   1 2

D .   2 5

Pham Trong Bach

Một hộp có 10 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 5 quả từ hộp đó. Xác suất để được 5 quả có đủ hai màu là

A .   13 143

B .   132 143

C .   12 143

D .   250 273

Pham Trong Bach

Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 7 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh. Hộp thứ hai có 6 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu đỏ.

A. 9 20  

B.  7 20

C.  17 20

D.  7 17

Pham Trong Bach

Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 7 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh. Hộp thứ hai có 6 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu đỏ.

A.  9 20

B.  7 20

C.  17 20

D.  7 17

Pham Trong Bach

Từ một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra cùng màu

Pham Trong Bach

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng:

A.  5 22

B.  6 11

C.  5 11

D. 8 11

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN