Bài 2: Mặt cầu

Luka Trần

Tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp tứ giác từ đó suy ra công thức tính nhanh ?(tứ giác đều...)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN