Ôn tập Hàm số bậc nhất

Nguyễn Thế Kỳ

1. Cho 2 hàm số y = 2x + 2 (1) và y = -\(\frac{1}{2}\)x - 2 (2)

a) Gọi giao điểm của các đường thẳng có PT (1) và (2) với trục Ox lần lượt tại A và B. Giao điểm của 2 đường thẳng đó là C. Tính diện tích và chu vi của tam giác ABC

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng (1) và (2) với trục Ox

2. Cho hàm số y = (m - 1)x + m + 2 (3)

2.1. Tìm m để ĐTHS (3) là đường thẳng:

a) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 - \(\sqrt{2}\)

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 + \(\sqrt{2}\)

c) Cắt đường thẳng y = 2x - 3 tại 1 điểm có hoành độ là 1

d) Tạo với trục Ox 1 góc = \(45^o\)

e) Đồng quy với các đường thẳng y = 2x + 1 và y = 4x - 5

f) CM rằng ĐTHS (3) là đường thẳng luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m

3. Viết PT đường thẳng (d) biết rằng đường thẳng (d):

a) Đi qua 2 điểm A(-1;2) và // với đường thẳng y = 3x - 2

b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ = 1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ = 3

c) Cắt đường thẳng -2y + x - 3 = 0 tại 1 điểm nằm trên trục tung.

~ GIÚP MÌNH VỚI!! GẤP! ~ MÌnh cảm ơn nhiều!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN