Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Nhi Nghuyễn

anpa=12độ anpa=18độ

S0=1cm S=0,4m+_0,01

n t a=2s/t2 u=tan anpa-a/g cos anpa denta ut

1 0,977

2 0,899

3 0,964

4 0,978

5 0,875

giá trị tb


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN