Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a/ y=\(\frac{sinx+1}{cosx}\)

b/y=\(tan^2x\)

c/y=\(|cotx|\)

d/y=\(sin(\frac{\pi}{2}-x)\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN