Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Tìm GTNN và GTLN của hàm số:

a/ y =\(\frac{2}{1+tan^2x}\)

b/ y = \(\sqrt{7-3cos^2x}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN