Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Tìm GTNN m của hàm số:

a/ y = \(-\sqrt{2}sin\left(2016x+2017\right)\)

b/ y = \(\frac{1}{cosx+1}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN