Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Tìm TXĐ D của hàm số :

a/ y\(=\)\(\sqrt{sinx+2}\)

b/ y\(=\sqrt{sinx-2}\)

c/ y=\(\frac{1}{\sqrt{1-sinx}}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN