Violympic toán 9

__HeNry__

cho các hàm số \(y=-x-5\left(d_1\right)\) ; \(y=\frac{1}{4}x\left(d_2\right)\) ;\(y=4x\left(d_3\right)\)

a) vẽ đồ thị của hàm số trên mặt cùng hệ trục Oxy

b) Gọi giao điểm của \(d_1\)\(d_2\) ; \(d_1\)\(d_3\) lần lượt A;B. Tìm các tọa độ A,B

c) \(\Delta OAB\)\(\Delta\) gì ? Vì sao ?

d) Tính \(S_{\Delta OAB}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN