Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(\begin{cases}x\left(\sqrt{y+6}-x\right)+\sqrt{6\left(x^2-y\right)}=6\\\sqrt{y^2-2x^2+17}+2\sqrt{4y+5}=y^3-2y^2+5x^2-26\end{cases}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.