Bài 13. Lực ma sát

Khanh Lam

Trên mặt phẳng nằm ngang Đặt vật khối lượng m = 2 kg tại . Tác dụng lực F có độ lớn =10N vào một vật, lực này song song mặt ngang thì vật chuyển động với gia tốc 2 m/s. Tính lực ma sát tác dụng lên vật .Tính hệ số ma sát

diuhuyn ngok ngkec
19 tháng 11 2019 lúc 10:56

\(F_{ms}=F-ma=10-2.2=6N\)

Hệ số ma sát: \(\mu=\frac{F_{ms}}{mg}=\frac{6}{2.10}=0,3\)

Vậy....................

Bình luận (0)
nguyen thi vang
19 tháng 11 2019 lúc 19:47

Bài 13: Lực ma sát

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
19 tháng 11 2019 lúc 20:47

Tóm tắt:

m=2 kg

F=10N

a=2m/s

Fms=?(N)

\(\mu=?\)

GIẢI

Áp dụng II Niu-tơn:

\(\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\times\overrightarrow{a}\)

Dựng Oxy như hình vẽ:

Trên Ox:\(-F_{ms}+F=m\times a\)

\(\Leftrightarrow-F_{ms}+10=2\times2\)

\(\Leftrightarrow F_{ms}=6\left(N\right)\)

Trên Oy :N-P=0

\(\Leftrightarrow N=P=m\times g\) (Mà g =10m/s2)

\(\Leftrightarrow N=2\times10\)

\(\Leftrightarrow N=20\left(N\right)\)

Hệ số ma sát là:

Fms=\(\mu\times N\)

\(\Leftrightarrow6=\mu\times20\)

\(\Leftrightarrow\mu=0,3\)

Vậy lực ma sát tác dụng lên vật là: \(F_{ms}=6\left(N\right)\)

Hệ số ma sát là \(\mu=0,3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN