Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Phan Huyền Linh

Các bạn ơi giải giúp tớ với, thứ 7 tớ kiểm tra toán rồi TT^TT

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(3;0). Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép quay Q(O;pi/2)?

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 3 điểm I(-2;-1), M(1;5) và M'(-1;1). Giả sử V phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M'. Khi đó giá trị của k là?

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (C) và (C') có phương trình: x^2+y^2-4y-5=0 và x^2+y^2-2x-14=0. Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép đồng dạng tỉ số k, khi đó giá trị k là?

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng denta x-2y+2=0. Ảnh của đường thẳng denta qua phép tịnh tiến theo vecto u=(2;3) có phương trình là?

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 18 tháng 11 2019 lúc 20:22
https://i.imgur.com/gQSjk9l.jpg
Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 18 tháng 11 2019 lúc 20:26

nhầm ảnh

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 18 tháng 11 2019 lúc 20:28

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 18 tháng 11 2019 lúc 20:40

Đường thẳng d thành đường thẳng d’ có phương trình được xác định bằng cách: Mỗi điểm M(x;y) ∈ d' là ảnh của 1 điểm M0(x0;y0) thuộc d qua phép tịnh tiến theo vecto u=(2;3), ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}M_0\left(x_0;y_0\right)\in d\\\overrightarrow{M_0M}=\overrightarrow{u}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_0-2y_0+2=0\\x_0 =x-2\\y_0=y-3\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)-2\left(y-3\right)+2=0\Leftrightarrow x-2y+6=0\)

Đây là phương trình của d'

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN