Bài 7. Áp suất

Nguyễn Đoan

Một người nặng 75kg, đứng trên mặt sàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc giữa bàn chân và sàn là 0,02m2. Tính áp suất của người này khi đứng một chân và khi đứng cả hai chân?

Louis Thương Thanh
18 tháng 11 2019 lúc 14:21

áp suất của người này khi đứng một chân

P1 = \(\frac{F1}{v1}\) = \(\frac{75}{0,02}\) = 3750 ( kg/ m2 )

áp suất của người này khi đứng cả hai chân

P2 = \(\frac{F2}{V2}\) = \(\frac{75}{0,02.2}\) = 1875 ( kg/ m2 )

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
18 tháng 11 2019 lúc 19:56

Diện tích tiếp xúc của 2 bàn chân là: 0,02 . 2 = 0,04 m2

Áp suất khi người đó đứng 2 chân là: \(P=\frac{F}{S}=\frac{750}{0,04}=18750N\)

Áp suất khi người đó đứng 1 chân là: \(P=\frac{F}{S}=\frac{750}{0,02}=37500N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
18 tháng 11 2019 lúc 20:58
https://i.imgur.com/Ys22iDM.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN