Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Gia Hưng

xác định liên kết của các chất sau

Al2O3

NH3

P2O5

MgO

CH4

O2

HBr

H2S

B.Thị Anh Thơ
Trung tướng -
15 tháng 11 2019 lúc 19:13

Al2O3 : liên kết ion

NH3: liên kết cộng hóa trị phân cực

P2O5 : liên kết cộng hóa trị phân cực

MgO: liên kết ion

CH4: liên kết cộng hóa trị phân cực

O2: liên kết cộng hóa trị không phân cực

HBr: liên kết cộng hóa trị phân cực

H2S: liên kết cộng hóa trị phân cực

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN