Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

nguyễn võ ngọc huyền

1.Nguyên tố M có tổng số hạt proton, electron, nơtron bằng 60. Xác định vị trí của nguyên tố M trong BTH.

Kuroba Kaito
Kuroba Kaito 6 tháng 11 2019 lúc 8:25

\(\frac{60}{3.5}\)\(\le\) p \(\le\)\(\frac{60}{3}\)

p 18 19 20
n 24 22 20
nguyên tố Ar K Ca
loại loại chọn

====> Ca ở chu kì 4, nhóm IIA, ô số 20

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 6 tháng 11 2019 lúc 12:02

Ta có

p+n+e=60

---->p\(\le\frac{60}{3}\)

Ta có bảng sau

p n Nguyên tố
18 24 Ar (loại)
19 22 K Loại
20 20 Ca

NHận

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 11 2019 lúc 12:30

\(\frac{S}{3,5}\le Z\le\frac{S}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{60}{3,5}\le Z\le\frac{60}{3}\)

\(\Leftrightarrow17,14\le Z\le20\)

Vì Z nguyên \(Z\in\left\{18,19,20\right\}\)

\(Z=18\Rightarrow1s^12s^22p^63s^23p^6\)

Ô số 18, CH3 nhóm IIIA

\(Z=19\Rightarrow\left[\text{Ar}\right]4s^1\)

Ô số 19 ; CH4; nhóm IA

\(Z=20\Rightarrow\left[\text{Ar}\right]4s^2\)

Ô số 20 ;CH4; nhóm IIA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN