Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Ngô Chí Thành

A và B là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau ở 1 chu kì trong hệ thống tuần hoàn .Tổng số proton của chúng là 5.Xđ số hiệu nguyên tử A và B

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 4 tháng 11 2019 lúc 18:56

Gọi số proton của A, B lần lượt là pA, pB (pA<pB)

A, B kế tiếp nhau trong 1 chu kì\(\text{→ pB - pA = 1 (1)}\)

Tổng số proton trong A và B là 5 \(\text{→ pA + pB = 5 (2)}\)

Từ (1) và (2) → pA = 2; pB = 3

Số hiệu nguyên tử (Z) = Số p

\(\text{→ ZA = pA = 2; ZB = pB = 3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...