Bài 29: Anken

Chim Non

Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và 1 anken. Cho 2,016 lít (đktc) hỗn hợp X lội chậm qua dung dịch Br2 dư còn lại 1,568 lít khí bay ra (đktc) và khối lượng hỗn hợp giảm đi một nửa. Vậy công thức của ankan và anken là?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 11 2019 lúc 12:17

\(n_X=0,09\left(mol\right)\)

\(n_{\text{Khí dư}}=n_{ankan}=0,07\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{ankan}=0,02\left(mol\right)\)

Mà:

\(n_{ankan}=n_{anken}\)

\(\Rightarrow\frac{Mankan}{Manken}=\frac{2}{7}\)

+ Ta thấy chỉ có cặp:\(\left\{{}\begin{matrix}CH4\\C4H8\end{matrix}\right.\text{Là phù hợp}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN