Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Ngô Chí Thành

Sắp xếp theo chiều tăng dần :

1 . Bán kính nguyên tử của Li,B,Al,C,F

2. Tính kim loại của Ca,Si,N,P,Cl

3. Tính phi kim của : Na,K,Mg,C,P

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 11 2019 lúc 22:15

a, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm bán kính nguyên tử tăng dần nên Al > B.

Và Trong 1 chu kì, bán kính ngtu giảm dần nên Li> B > C > F

Li là KL kiềm có bán kính lớn hơn Al

b, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm, tính kim loại tăng dần nên P > N

Và Trong 1 chu kì, tính kim loại giảm dần nên Si> P> Cl.

Ca kim kiềm thổ --> tính KL mạnh nhấttrong nhóm này

Cl có độ âm điện lớn hơn N --> Cl có tính phi kim mạnh nhất --> có tính kim loại yếu nhất

c, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm, tính phi kim giảm dần nên K < Na

Và Trong 1 chu kì, tính phi kim tăng dần nên Na < Mg < P

và độ âm điện của C > P nên tính phi kim của C > P

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 11 2019 lúc 21:31

1. Al, F, C, B, Li

2. Ca, Cl, N , Si, P

3. Mg, P, K, C, Na

Bình luận (0)
Tae Tae V
Tae Tae V 1 tháng 11 2019 lúc 22:10

1. Al, F, C, B, Li.

2.Ca, Cl, N, Si, P.

3.Mg, P, K, C, Na.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN