Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Các loại hợp chất vô cơ-Đề 1

Thanh Bình

Trung hòa 20,8 g BaCl2 với 2200 ml dd H2SO4 1M . Tính khối lượng kết tủa tạo thành . Nồng độ mol của mỗi chất trong dd sau khi lọc kết tủa

B.Thị Anh Thơ
31 tháng 10 2019 lúc 21:22

Ta có : \(\text{n(BaCl2)= 20,8/208= 0,1 (mol)}\)

\(\text{n(H2SO4) = 2,2 (mol)}\)

BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl

Bđ (Mol) 0,1...........2,2

P/u (Mol) 0,1......->.....0,1........->0,1......-> 0,2

Dư (Mol) 0...........2,1

\(\Rightarrow\text{mBaSO4 = 0,1. 233 = 23,3 gam}\)

Sau khi lọc kết tủa dung dịch chứa H2SO4 dư: 2,1 mol và HCl tạo thành: 0,2 mol

CM(H2SO4 dư) = 2,1 : 2,2 = 0,95M

CM(HCl) = 0,2: 2,2 = 0,09 M

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
31 tháng 10 2019 lúc 18:53

BaCl2+H2SO4---->BaSO4+2HCl

n\(_{BaCl2}=\frac{20,8}{208}=0,1\left(mol\right)\)

n\(_{H2SO4}=0,22.1=0,22\left(mol\right)\)

--->H2SO4 duư

Theo pthh

n\(_{BaSO4}=n_{BaCL2}=0,1\left(mol\right)\)

m\(_{BaSO4}=0,1.233=23,3\left(g\right)\)

Theo pthh

n\(_{HCl}=2n_{BaCl2}=0,2\left(mol\right)\)

C\(_{M\left(HCl\right)}=\frac{0,2}{0,22}=0,91M\)

n\(_{H2SO4}dư=0,22-0,1=0,12\left(mol\right)\)

CM\(_{H2SO4}=\frac{0,12}{0,22}=0,55M\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN