Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

nguyễn hoàng lê thi

17. Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là RH2. Oxit cao nhất của R chứa 60% oxit về khối lượng. Xác định phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hidro.

18. Nguyên tưe nguyên tố R có hoá trị trong hợp chất khí với hidro và hoá trị trong oxit cao nhất bằng nhau. Trồng oxit cao nhất , phần trăm khối lượng của oxi là 53,3% . Xác định phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hidro?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 10 2019 lúc 19:58

1. Hợp chất với H là RH2 nên hợp chất oxit cao nhất là R2O6 hay RO3

Ta có :

\(\frac{16.3}{16.3+R}.100\%=36\)

\(\Rightarrow R=32\left(S\right)\)

=>R là lưu huỳnh

\(\text{SH2 %mS=32/34=94.12%}\)

2. Hóa trị trong hợp chất với H là x

-> Hóa trị trong oxit cao nhất là 8-x

\(\text{x=8-x --->x=4}\)

CT oxit cao nhất RO2

Ta có : \(\frac{32}{32+R}.100\%=53,3\%\)

\(\Rightarrow R=28\left(Si\right)\)

Hợp chất với H: \(\text{SiH4 %mSi=28/(28+4)=87.5%}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN