Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

nguyễn khánh Hoàng

1 ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh đi được 400m, vận tốc là 5m/s.

a, tính gia tốc của ô tô

b, tính thời gian hãm phanh

Giải rõ được k ạk (~ ̄³ ̄)~

Thắng
16 tháng 10 2019 lúc 21:54

v0=54km/h =15m/s

Gia tốc của ô tô là: v02-v2=2aS => a=\(\frac{v_0^2-v^2}{2S}\)= 0,25 (m/s2)

Thời gian ô tô hãm phanh là: s=v0t+\(\frac{1}{2}\)at2 <=> 400=15t+\(\frac{1}{2}\)0,25t2 => t=22,46(s)

Mình tính ra vậy không biết thế nàobucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
17 tháng 10 2019 lúc 8:55

Tóm tắt:

\(v_0=54\) km/h =15 m/s

s= 400 m

v= 5m/s

\(---------\)

a. a=? (m/s2)

b.t= ?(s)

Giải

a.Gia tốc của ô tô là:

\(v^2-v^2_0=2aS\)

\(\Leftrightarrow15^2-5^2=2\times a\times400\)

\(\Leftrightarrow a=0,25\) (m/s2)

b.Thời gian hãm phanh là:

\(s=v_0\times t+\frac{1}{2}\times a\times t^2\)

\(\Leftrightarrow400=5\times t+\frac{1}{2}\times0,25\times t^2\)

\(\Leftrightarrow400=5\times t+\frac{1}{8}\times t^2\)

\(\Leftrightarrow t=40\) (s)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN