Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Lê Thị Thu Hà

xét sự biến thiên của hs

y=\(x^2-4x\) trên \(\left(-\infty;2\right)\)\(\left(2;+\infty\right)\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 16 tháng 10 2019 lúc 15:42

\(a=1>0\) ; \(-\frac{b}{2a}=-\frac{-4}{2}=2\)

\(\Rightarrow\) Hàm số nghịch biến trên \(\left(-\infty;2\right)\) và đồng biến trên \(\left(2;+\infty\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN