Dạng 8 : Bài tập chuỗi phản ứng

Yến Nhi

Tìm các chất A,B,C,D,E (hợp chất của Cu) và hoàn thành sơ đồ phản ứng:

A ---> B ---->C----->D-----> Cu <-----E<-----A<-----C<------B

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN