Chương 1. Nguyên tử

nhung bui

Đốt nóng hỗn hợp X gồm bột Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Cho A tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được sản phẩm khí Y có tỷ khối hơi so với H2 là 13. Lấy 2,24lit khí Y(đktc) đem đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy đó qua 100ml dung dịch H2O2 5,1% (khối lượng riêng d = 1gam/ml), sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra

b. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

c. Xác định nồng độ phần trăm các chất trong hỗn hợp B

B.Thị Anh Thơ
13 tháng 10 2019 lúc 20:17

a, Do cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra hỗn hợp khí

\(\Rightarrow\) sau phản ứng cháy của Fe và S thì Fe còn dư

Đặt nFe=nS =amol và nFe(dư) = bmol

Fe + S \(\rightarrow\)FeS (đk:nhiệt độ)

amol .... amol ........amol

FeS + 2HClFeCl2 + H2S

amol ...........................amol

Fe + 2HClFeCl2+ H2

bmol............................bmol

2H2S + 3O22H2O + 2SO2

amol ......................... amol 2H2+O2 2H2O

bmol .........bmol

H2O2+SO2\(\rightarrow\)H2SO

bmol ..... bmol .... bmol

b) Áp dụng theo quy tắc đường chéo ta có

H2(MH2=2) H2S(MH2S=34 M=26 34-26 26-2

\(=\frac{8}{24}=\frac{1}{3}=\frac{mH2}{mH2S}\Rightarrow\frac{b}{a}=\frac{1}{3}\rightarrow a=3b\)

mhỗn hợp đầu = mFe + mS = (a + b).56 + a.32 = 320b (gam)

mS = a.32 = 96b (gam)

\(\Rightarrow\sum n_Y=0,1\left(mol\right)\underrightarrow{\frac{nH2S}{nH2}=\frac{3}{1}}\left\{{}\begin{matrix}nH2=b=0,025\left(mol\right)\\nH2S=a=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.;nH2O2=\frac{V.D.C\%}{MH2O2}=0,15mol\)

\(nH2O2=15-b=0,075\left(mol\right)\)

\(mddB=100.1+0,075.64+0,025.18=105,25g\)

\(C\%H2SO4=\frac{0,075.98}{105,25}.100\%=6,983\%\)

\(C\%H2O2=\frac{0,075.34}{105,25}.100\%=2,423\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 10 2019 lúc 22:16

@Cù Văn Thái coi qua giúp e vs nhé

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 10 2019 lúc 20:01

bài này t có lm r nè

Bình luận (0)
Hung nguyen
17 tháng 10 2019 lúc 19:51

Có nhận xét bài của bạn trên như sau:
Thứ nhất: Đề bài bảo là thu được khí Y chứ không phải thu được hỗn hợp khi Y vậy nên đầu tiên nên chứng minh là Y có nhiều hơn 1 khí trước đã.
Thứ hai: Câu b bảo tính phần trăm của các chất trong X hình như b chưa làm hay sao ấy. (Mà thôi cái này người kia chắc cũng giải được).
Thứ ba: \(m_{\text{dd}B}=100.1+0,075.64+0,1.18=106,6\)

Thứ tư: Bài trình bày của bạn khó đọc quá nhìn mù con mắt mới biết cái nào là cái nào bucminhgianroi
PS: Còn lại đọc không thấy nữa nên thôi dừng ở đây nha banhqua

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN