Bài 4. Sự rơi tự do

Lê Thanh Tuyền

Một vật rơi tự do hết 10s, lấy g=10m/s^2

a) Tính quãng đường vật rơi hết 10s

b) Tìm quãng đường vật rơi trong 2s cuối

c) Tìm thời gian vật rơi trong 100m cuối

d) Tìm độ cao của vật khi rơi hết 5s

Nguyễn Thị Thanh Ngọc
12 tháng 10 2019 lúc 20:03

a.Quãng đường vật rơi hết 10s là:

S=\(\frac{1}{2}\times g\times t^2\) =\(\frac{1}{2}\times10\times10^2=500\left(m\right)\)

b.Quãng đường vật rơi trong 2s cuối là:

\(\Delta S_{2scuối}=S_{10}-S_8\)

= \(\frac{1}{2}\times10\times\left(10\right)^2-\left(\frac{1}{2}\times10\times\left(8\right)^2\right)\)

= 180 m

c.Thời gian vật rơi trong 500m là:

\(S=\frac{1}{2}\times g\times t^2\)

\(\Leftrightarrow500=\frac{1}{2}\times10\times t^2\)

\(\Leftrightarrow t=10\) s

Thời gian vật rơi trong 400m là: \(S=\frac{1}{2}\times g\times t^2\) \(\Leftrightarrow400=\frac{1}{2}\times10\times t^2\) \(\Leftrightarrow t=8,944s\) Thời gian vật rơi trong 100m cuối là: \(\Delta t_{100cuoi}=t_{500}-t_{400}\) =\(10-8,944\) = 1,056 s d. Độ cao của vật khi rơi hết 5s là: \(S=h=\frac{1}{2}\times g\times t^2\) =\(\frac{1}{2}\times10\times\left(5\right)^2\) = 125m

Bình luận (0)
Karik-Linh
12 tháng 10 2019 lúc 20:42
https://i.imgur.com/2ZiVB9G.jpg
Bình luận (0)
nguyen thi vang
12 tháng 10 2019 lúc 22:03

t =10s; g=10m/s2

a) t=10s => \(h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}.10.10^2=500m\)

b) Thời gian t là: \(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2.500}{10}}=10s\)

Quãng đường vật rơi trong 2s cuối : \(h'=\frac{1}{2}.10.2.\left(2t-2\right)=10\left(2.10-2\right)=180m\)

c) \(\Delta s=100m\)

=> s= 500-100= 400m

=> \(t_0=\sqrt{\frac{2.400}{10}}=4\sqrt{5}\left(s\right)\)

=> \(\Delta t=t-t_0=10-4\sqrt{5}\approx1,06\left(s\right)\)

d) t=5s => \(h=\frac{1}{2}.10.5^2=125m\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN