Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tường Nguyễn Thế

Giải phương trình: \(\sin^3x\cos3x+\cos^3x\sin3x=-\frac{3}{4}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN