Thanh Tùng DZ
26 tháng 2 2017 lúc 9:22

E = 12 + 22 + 32 + ... + 982 + 992

E = 1 . ( 2 - 1 ) + 2 . ( 3 - 1 ) + 3 . ( 4 - 1 ) + ... + 98 . ( 99 - 1 ) + 99 . ( 100 - 1 )

E = 1 . 2 - 1 + 2 . 3 - 2 + 3 . 4 - 3 + ... + 98 . 99 - 98 + 99 . 100 - 99

E = 1 . 2 + 2 . 3 + 3 . 4 + ... + 98 . 99 + 99 . 100 - 1 - 2 - 3 - ... - 98 - 99

E = ( 1 . 2 + 2 . 3 + 3 . 4 + ... + 98 . 99 + 99 . 100 ) - ( 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 )

Biểu thức trong ngoặc đầu bằng 333300, biểu thức trong dấu ngoặc sau bằng : 99 . 100 : 2 = 4950

=> E = 333300 - 4950 = 328350

Bình luận (0)
Võ Văn Khả
26 tháng 2 2017 lúc 8:37

=1.1+2.2+3.3+.......+99.99

\(=1\left(2-1\right)+2\left(3-1\right)+.....+99\left(100-1\right)\)\(=1.2-1+2.3-2+....+99.100-99\)

\(=1.2+2.3+...+99.100+1-2-3-...-99\)

\(=1.2.3+2.3.4+...+99.100.101+1-\left(2+3+...+99\right)\)

\(=99.100.101+1-\left(\frac{\left(2+99\right)98}{2}\right)\)

=99.100.101+(-4948)

=999900-4948

=994952

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hân
26 tháng 2 2017 lúc 8:40

tớ chịu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN