Bài 12: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình ren

Đặng Ngọc Ánh

so sánh sự giống và khác nhau giữa bản vẽ kĩ thuật và bản vẽ lắp?

Đặng Ngọc Ánh
9 tháng 10 2019 lúc 19:32

khocroikhocroikhocroi giúp mk vs mk gấp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN