Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tường Nguyễn Thế

Giải phương trình: 2cosx+tanx=1+2sin2x

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 6 tháng 10 2019 lúc 23:10

ĐKXĐ:...

\(2cosx+\frac{sinx}{cosx}=1+4sinx.cosx\)

\(2cos^2x+sinx=cosx+4sinx.cos^2x\)

\(\Leftrightarrow sinx\left(4cos^2x-1\right)-\left(2cos^2x-cosx\right)=0\)

\(\Leftrightarrow sinx\left(2cosx+1\right)\left(2cosx-1\right)-cosx\left(2cosx-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2cosx-1\right)\left(2sinx.cosx+sinx-cosx\right)=0\)

\(\Leftrightarrow...\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN