Căn bậc hai. Căn bậc ba

tran xuân phương

Rút gọn : \(\left(12-6\sqrt{3}\right)\sqrt{\frac{3}{14-8\sqrt{3}}}-3\sqrt{2\left(1-\sqrt{1-\sqrt{-2\sqrt{3}+4}}\right)+2\sqrt{4+2\sqrt{3}}}\)

Giúp mình vs đúng sẽ tick cho


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN