Erza Scarlet

Cho Tìm y, biết A là một số tự nhiên.Trả lời: Giá trị của y là .............

8

Câu 2:

Cho: Tìm: 

Trả lời:  =

573,478

Câu 3:

Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?Trả lời. Tổ một có ............ công nhân.

20

Câu 4:

Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết bao lâu?Trả lời: Một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết .................. giờ.

20

Câu 5:

Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ...; 2016 có tất cả bao nhiêu chữ số 8?Trả lời. Dãy số trên có ................ chữ số 8.

601

Câu 6:

Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất.Trả lời: Số thứ nhất là ............

1975

Câu 7:

Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 2/3 đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là 193 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là ........................cm2.

965

Câu 8:

Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm?Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi .......... %.

2,25

Câu 9:

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB.Trả lời: Quãng đường AB dài là ............... km.

220

Câu 10:

Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng 1/16 diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số BC/BM.Trả lời: Tỉ số BC/BM = .....................

4

Lâu lắm rồi mình với viết các cậu xem đi 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Huỳnh Hoa Đăng

Câu 1: Cho 

Tìm y, biết A là một số tự nhiên.

Trả lời: Giá trị của y là .............

Câu 2: Cho: 

Tìm .

Câu 3: Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?

Trả lời. Tổ một có ............ công nhân.

Câu 4: Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết bao lâu?

Trả lời: Một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết .................. giờ.

Câu 5: Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ...; 2016 có tất cả bao nhiêu chữ số 8?

Trả lời. Dãy số trên có ................ chữ số 8.

Câu 6: Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất.

Trả lời: Số thứ nhất là ............

Câu 7: Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 2/3 đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là 193 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là ..........................

Câu 8: Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi .......... %.

Câu 9: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB.

Trả lời: Quãng đường AB dài là ............... km.

Câu 10: Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng 1/16 diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số BC/BM.

Trả lời: Tỉ số BC/BM = .....................

Trần Hữu Hùng

Câu 3:Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình  công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm  công việc còn lại hết bao lâu?Trả lời: Một mình người thứ hai làm   công việc còn lại hết  giờ.

Câu 4:Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?Trả lời. Tổ một có  công nhân.

Câu 5:Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB =   đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là . Tính diện tích hình thang ABCD.Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là  .

Câu 6:Hãy cho biết trong dãy số:        có tất cả bao nhiêu chữ số 8?Trả lời. Dãy số trên có  chữ số 8.

Câu 7:Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất.Trả lời: Số thứ nhất là .

Câu 8:Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm?Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi  %.

Câu 9:Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng   diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số .Trả lời: Tỉ số  .

Câu 10:Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB.Trả lời: Quãng đường AB dài là  km.

le quang vinh

Câu 1:Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân? Trả lời. Tổ một có  công nhân.

Câu 2:Cho  Tìm , biết  là một số tự nhiên. Trả lời: Giá trị của  là .

Câu 3:Cho: Tìm .Trả lời: .

Câu 4:Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình  công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm  công việc còn lại hết bao lâu? Trả lời: Một mình người thứ hai làm   công việc còn lại hết  giờ.

Câu 5:Hãy cho biết trong dãy số:        có tất cả bao nhiêu chữ số 8? Trả lời. Dãy số trên có  chữ số 8.

Câu 6:Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB =   đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là . Tính diện tích hình thang ABCD. Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là  .

Câu 7:Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm? Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi  %.

Câu 8:Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là .

Câu 9:Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB. Trả lời: Quãng đường AB dài là  km.

Câu 10:Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng   diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số . Trả lời: Tỉ số  .

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Câu 1:Cho  Tìm , biết  là một số tự nhiên. Trả lời: Giá trị của  là .

Câu 2:Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân? Trả lời. Tổ một có  công nhân.

Câu 3:Cho: Tìm .Trả lời: .

Câu 4:Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm  công việc còn lại hết bao lâu? Trả lời: Một mình người thứ hai làm   công việc còn lại hết  giờ.

Câu 5:Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB =   đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là . Tính diện tích hình thang ABCD. Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là  .

Câu 6:Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là .

Câu 7:Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm? Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi  %.

Câu 8:Hãy cho biết trong dãy số:        có tất cả bao nhiêu chữ số 8? Trả lời. Dãy số trên có  chữ số 8.

Câu 9:Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB. Trả lời: Quãng đường AB dài là  km.

Câu 10:Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng   diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số . Trả lời: Tỉ số  .

nhanh nhanh mk đag cần gấp chỉ cần ghi đáp án thôi ko cần giải ra đâu

ღᏠᎮღşų﹏ţâƴ︵❣

Câu 1:Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình  công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm  công việc còn lại hết bao lâu? Trả lời: Một mình người thứ hai làm   công việc còn lại hết  giờ

Câu 2:Cho  Tìm , biết  là một số tự nhiên. Trả lời: Giá trị của  là 

Câu 3:Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?Trả lời. Tổ một có  công nhân.

Câu 4:Cho: Tìm .Trả lời: 

Câu 5:Hãy cho biết trong dãy số:        có tất cả bao nhiêu chữ số 8? Trả lời. Dãy số trên có  chữ số 8

Câu 6:Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm? Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi  %.

Câu 7:Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB =   đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là . Tính diện tích hình thang ABCD. Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là 

Câu 8:Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là 

Câu 9:Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB. Trả lời: Quãng đường AB dài là  km

Câu 10:Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng   diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số . Trả lời: Tỉ số  

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN