Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nguyễn Thị Quyên

1, 100a2 _(a2+25)2

2, x2- 4 xy +4y2 --3-36-36z2

Sáng
26 tháng 9 2019 lúc 19:04

\(100a^2-\left(a^2+25\right)^2=\left(10a\right)^2-\left(a^2+25\right)^2\)

\(=\left(10a+a^2+25\right)\left(10a-a^2-25\right)=-\left(a+5\right)^2\left(a-5\right)^2\)

2. viết lại đề

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
26 tháng 9 2019 lúc 19:06

1) \(100a^2-\left(a^2+25\right)^2\)

\(=\left(10a\right)^2-\left(a^2+5^2\right)^2\)

\(=\left(10a-a^2+5^2\right).\left(10a+a^2+5^2\right)\)

\(=\left(10a-a^2+25\right).\left(10a+a^2+25\right)\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN