Bài 25. Động năng

Kiếm Tiền

Một học sinh cho rằng nếu vận tốc của một vật thay đổi thì đẫn đến động năng thay đổi theo. Ý kiến trên là đúng hay sai cho ví dụ minh họa


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN