Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

nguyễn ngọc thúy vi

1/. Cho 100ml dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml Ba(OH)2 0,06M. Xác định ph của dung dịch tạo thành.

2/. Cho 300ml dung dịch H2SO4 0,2M vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,3125m. Thu được kết tủa và dung dịch X.Tính khối lượng kết tủa thu được và giá trị ph dung dịch X.

nguyễn ngọc thúy vi
nguyễn ngọc thúy vi 16 tháng 9 2019 lúc 20:25

2/ mình nhầm là 0,3125 M mới đúng

Bình luận (0)
Luân Trần
Luân Trần 17 tháng 9 2019 lúc 5:39

nH2SO4 = 0,2 . 0,3 = 0,06 mol

H2SO4 -------> 2H+ + SO42-

0,06 ----------> 0,12 --- 0,06 mol

nBa(OH)2 = 0,3125 . 0,2 = 1/16 mol

Ba(OH)2 -----------> 2OH- + Ba2+

1/16 ----------------> 1/8 ---- 1/16 mol

OH- + H+ ------> H2O

1/8 -- 0,12 ------------- mol

0,12 - 0,12 ------------- mol

nOH- dư = 1/8 -0,12 = 0,005 mol

[OH-] = 0,005 / 0,5 = 0,01 M

pOH = -log(0,01) = 2

pH = 14 -2 = 12

Ba2+ + SO42- -----> BaSO4

1/16 -- 0,06 --------------- mol

0,06 -- 0,06 --------> 0,06 mol

mBaSO4 = 0,06 . 233 = 13,98 g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN