Địa lý tự nhiên

Shino Asada

17. Địa điểm nào sau đây trong năm đón có hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh ?

A. Men- buốc ( Ô-xtrây-li-a)

B. Nam Kinh ( Trung Quốc)

C. Man-ni-la( Phi-lip-pin)

D. Niu Đê-li( Ấn Độ )

Cô Bé Bạch Dương
Cô Bé Bạch Dương 19 tháng 9 2019 lúc 20:07

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN