Pham Trong Bach

Gọi z 1 , z 2  là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 2z + 10 = 0. Tính giá trị của biểu thức A =  | z 1 | 2   +   | z 2 | 2

A. 15

B. 17

C. 19

D. 20

Cao Minh Tâm
22 tháng 9 2019 lúc 4:15

Đáp án D

Ta có

Khi đó 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Gọi z 1 ;   z 2  là hai nghiệm phức của phương trình 3 z 2 - z + 2 = 0 . Tính giá trị biểu thức T = z 1 2 + z 2 2 .

A. T =  2 3

B. T =  8 3

C. T =  4 3

D. T =  - 11 9

Pham Trong Bach

Gọi z 1 ,   z 2  là hai nghiệm của phương trình z 2 - 2z + 2 = 0, (z ∈ ℂ ). Tính giá trị của biểu thức P = 2| z 1   +   z 2 | + | z 1 -   z 2

A. P = 6

B. P = 3

C. P =  2 2 + 2

D. P = 2 + 4

Pham Trong Bach

Gọi z1; z2; z3; z4 là bốn nghiệm của phương trình ( z - 1 )( z + 2) ( z2 - 2z + 2) = 0 trên tập số phức, tính tổng: 

A. 2/5

B. 3/5

C. 5/4

D. 6/7

Pham Trong Bach

Gọi z 1 , z 2 là 2 nghiệm của phương trình 2 z 2 + z + 1 = 0 . Tính giá trị biểu thức A = z 1 2 + z 2 2  

Pham Trong Bach

Gọi z 1 ;   z 2  là 2 nghiệm của phương trình 2 z 2 + z + 1 = 0 . Tính giá trị biểu thức A =   z 1 2 + z 2 2 .

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Pham Trong Bach

Xét các số phức z = a +bi thỏa mãn z   -   3   -   2 i   =   2  Tính a-b biết biểu thức S   =   z + 1 - 2 i   +   2 z - 2 - 5 i  đạt giá trị nhỏ nhất.

A. - 3

B.  3

C. 4

D. 0

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z ≤ 2 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2 z + 1 + 2 z - 1 + z - z ¯ - 4 i  bằng

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn |z - 3 - 4i| = 5 . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = | z   +   2 | 2 - | z   -   1 | 2 . Tính mô đun của số phức ω = M + mi

A. | ω | =  1258

B. | ω | =  3 137

C. | ω | =  2 134

D. | ω | =  2 309

Pham Trong Bach

Gọi z1, z2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình z2 - (1 + 3i) z – 2 + 2i = 0  và thỏa mãn | z1| > | z2|. Tìm giá trị của biểu thức 

A. 0,5

B. 1,5

C. 1

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN