Chương I- Động học chất điểm

yen nhi Trinh

Một chất điểm chuyển động thẳng đều dọc theo trục toạ độ Ox có phương trình chuyển động dạng: x=40+5t ( x tính bằng mét, t tính bằng giây)

a) xác định vị trí (toạ độ) của chất điểm lúc t=5s

b) ở thời điểm t=5s vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

Nguyễn Thị Thanh Ngọc
13 tháng 10 2019 lúc 18:47

a.Vị trí của chất điểm lúc t=5s là:

x=40+5t

=40+5\(\times\) 5

=65 m.

b.Phương trình của vật:

x = 40 + 5t

\(\left\{{}\begin{matrix}x_0=40\\v=5\end{matrix}\right.\) Vậy v=5 (m/s)

Quãng đường của vật đi được là:

S= v\(\times\) t

=\(5\times5\)

= 25 m.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN