Bài 9: Căn bậc ba

Thu Hien Tran

B1

a, Cho hai số dương x,y thỏa mãn x+y=\(3\sqrt{xy}\). Tính tỉ số \(\frac{x}{y}\)

b, Tính P =\(u^8+\frac{1}{u^8}\)biết u=\(\sqrt{2}+1\)

B2

Giải phương trình \(x^4+\left(x-1\right)\left(x^2-2\left(x-1\right)\right)=0\)

GIÚP MÌNH NỮA NHA> THANKS

Lê Thị Thục Hiền
25 tháng 8 2019 lúc 6:34

\(x^4+\left(x-1\right)\left(x^2-2\left(x-1\right)\right)=0\)

<=> \(x^4+\left(x-1\right)\left(x^2-2x+2\right)=0\)

<=> \(x^4+x^3-2x^2+2x-x^2+2x-2=0\)

<=> \(x^4+x^3-3x^2+4x-2=0\)

<=> \(x^4+2x^3-2x^2-x^3-2x^2+2x+x^2+2x-2=0\)

<=> \(x^2\left(x^2+2x-2\right)-x\left(x^2+2x-2\right)+\left(x^2+2x-2\right)=0\)

<=> \(\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+2x-2\right)=0\)

Hoàn toàn CM đc x2-x+1>0 vs mọi x

=> \(x^2+2x-2=0\) <=> \(\left(x+1\right)^2=3\) <=> \(\left[{}\begin{matrix}x=\sqrt{3}-1\\x=-\sqrt{3}-1\end{matrix}\right.\)(ktm)

Vậy pt vô nghiệm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN