Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Trương Nguyên Đại Thắng

Hòa tan 6,94 gam hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt trong 180ml dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,672 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Lượng axit lấy dư 20% so với phản ứng.Tìm CTHH của mỗi muối trong dung dịch Y

Quang Nhân
Quang Nhân 17 tháng 8 2019 lúc 12:40

Tham Khảo

nH2SO4 ban đầu = nH2SO4 pư + 20%nH2SO4 pư = 0,18

—> nH2SO4 pư = 0,15

2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2

0,02…..0,03……………0,01………0,03

2FexOy + 2yH2SO4 —> xFe2(SO4)2y/x + 2yH2O

0,12/y………..0,12

—> mX = 0,02.27 + (56x + 16y).0,12/y = 6,94

—> x : y = 2 : 3

—> Fe2O3

Dung dịch Y chứa Al2(SO4)3 (0,01), Fe2(SO4)3 (0,04) và H2SO4 dư (0,03)

Bình luận (1)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 16 tháng 8 2019 lúc 13:46

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 8 2019 lúc 14:32
https://i.imgur.com/pdHElMW.jpg
Bình luận (1)
diuhuyn
diuhuyn CTV 15 tháng 8 2019 lúc 23:48

Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là 0,18 : 120. 100= 0,15 mol

Có n H2SO4 pư = nH2 + nH2O → nH2O= 0,12 mol → nO = 0,12 mol

Có nAl3+ = 2nH2 : 3 = 0,02 mol

→ mFe = 6,94 - 0,02. 27 - 0,12.16 = 4,48 gam → nFe = 0,08 mol

→ nFe : nO = 0,08 :0,12 = 2: 3

Bình luận (1)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
Xin Lỗi 1 Tình Yêu 16 tháng 8 2019 lúc 7:48

nH2SO4 ban đầu => nH2SO4 pứ + 20% nH2SO4 pứ = 0,18 => nH2SO4 pứ = 0,15

2Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2

0,02....0,03.............0,01................0,03

2FexOy + 2yH2SO4 ---> xFe2(SO4)y/x + 2yH2O

0,12/y.........0,12

---> mX = 0,02.27 + ( 56x + 16y ). 0,12y = 6,94

---> x : y = 2 : 3

= Fe2O3

Vậy dung dịch y chứa:

Al2(SO4)3 = 0,01

Fe2(SO4)3 = 0,04

H2SO4 dư = 0,03

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Anh

B5: Đem hòa tan hết hỗn hợp Y gồm sắt (II) cacbonat, Magie oxit ,sắt (II) oxit và Magie cacbonat ( trong đó số mol mỗi muối cacbonat bằng số mol oxit kim loại tương ứng) trong dung dịch axit sunfuric 9,8% vừa đủ thì thu được dung dịch Z. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sắt (II) sunfat có trong dung dịch Z. Biết trong dung dịch Z nồng độ phần trăm của dung dịch magie sunfat bằng 3,76%. B6: Hỗn hợp khí X gồm metan, Axetilen và Hidro thu được khi thực hiện phản ứng nhiệt phân Metan ở nhiệt độ cao ( 1500°C có xúc tác) đem đốt cháy hoàn toàn, Sau khi phản ứng kết thúc thu được 26,4g CO2. Hãy tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đi đốt. B7. Cho 1 hỗn hợp X gồm MgCO3, BaCO3, MgCl2 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 20% thu được khí A và dung dịch B. cho dung dịch B tác dụng với NaOH vừa đủ thu được kết tủa và dung dịch C .lọc kết tủa, rửa sạch , sấy khô rồi đem nung đến khối lượng không đổi ,thu được 0,6 gam chất rắn. Cô cạn nước lọc thu được 3,835 gam chất rắn. nếu cho khí A vào bình đựng 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thì thu được 0,5 g kết tủa. a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. b. Tính khối lượng m gam dung dịch HCl 20% đã dùng. ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN