Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

1)\(\begin{cases}\left(8x-6\right)\sqrt{y}=\left(2+\sqrt{x-2}\right)\left(y+4\sqrt{x-2}+4\right)\\2\sqrt{x^2+3x-y}-\sqrt{y^2+4x}=x+1\end{cases}\)

2)\(\begin{cases}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)=1\\x^2+\sqrt{3-x}=2y^2-4\sqrt{2-y}+5\end{cases}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.